1- İdarenin

a) Adresi

: BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI / DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

: 0 258 8315504 - 0 258 8315504.

c) Elektronik posta adresi (varsa)

: …………………..

2- İhale konusu yapım işinin

a) niteliği, türü ve miktarı

:

DENİZLİ BOZKURT GÜZEL SANATLARVESPOR LİSESİ ONARIM İŞİ

b) Yapılacağı yer

: Denizli Bozkurt İlçesi

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapılmasından itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:

: Bozkurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

: 02/07 / 2012 - 14 : 30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.


4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.


4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


4.1.4. İdari Şartnamenin 7. d maddesinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,


4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.7. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.


4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.


4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5' inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, bankalardan alınacak belgeler
.

4..2.2 Mali Durum Bildirimi

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
1 Adet İnşaat Mühendisi ve 1 Adet Elektrik Mühendisi


4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 Adet Kamyon,1 Adet Kazıcı-Yükleyici (Ekskavatör), 1 Adet Kaynak Makinesi, 1 Adet Jeneratör, 1 Adet Betoniyer


4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.4- Bu ihalede benzer iş

yapım işlerinde iş deneyiminde benzer işler kabul edilecektir.

5- İhale dokümanı Bozkurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı / Denizli adresinde görülebilir ve 250 TL / karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler ihale saatine kadar Bozkurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı DENİZLİadresine elden verilecektir.

7-İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir toplam bedel üzerinden yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

10- İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.